Mediacje

Nawet stosunkowo błahy, lecz długotrwały spór może przyczynić się do skutków w postaci nadszarpnięcia lub nawet do zerwania istniejących między nami relacji rodzinnych, zawodowych, biznesowych, sąsiedzkich i wielu innych. By temu zapobiec potrzebna jest rzeczowa dyskusja na temat zaistniałego problemu. Obserwuje się prawidłowość, iż coraz więcej osób pozostających w konflikcie, mających na względzie konieczność wspólnego zmierzenia się z nim decyduje się w związku z tym przystąpić do mediacji. choć wiele z nich potwierdza, że postępowanie mediacyjne, w jakim uczestniczyli pomogło im rozwiązać trudności, które wcześniej wydawały im się nie możliwe do rozstrzygnięcia, w dalszym ciągu instytucja ta wymaga jednak systematycznego upowszechniania.

Mediacja Jest alternatywą wobec tradycyjnego modelu postępowania procesowego. To dobrowolnie podjęta rozmowa, w trakcie której dąży się do rozwiązania konfliktu i znalezienia porozumienia pomiędzy stronami sporu. Akceptowany przez nich mediator ułatwia im to poprzez tworzenie bezpiecznej i poufnej atmosfery, jest neutralny – nie narzuca własnego punktu widzenia i swoich rozwiązań, jest bezstronny – dba o równowagę/równorzędność stron w trakcie całego procesu. Zadaniem mediatora pozostaje prowadzenie postępowania mediacyjnego w taki sposób, by każdy jego uczestnik mógł wyrazić swoje zdanie na temat zaistniałego sporu oraz oczekiwania wobec drugiej strony konfliktu, a także by przy zachowaniu powszechnie obowiązujących zasad mediacji udało się dojść do akceptowalnego i satysfakcjonującego dla stron porozumienia.

Mediacje sądowe

Ludzie często wchodzą w konflikty, których nie są w stanie samodzielnie rozwiązać. Wiele z nich znajduje więc swój finał w sądzie. Tam niestety z rozmaitych przyczyn rozstrzyga się je bez uwzględnienia faktycznych potrzeb stron, w oderwaniu od rzeczywistości, co w konsekwencji nie satysfakcjonuje tak naprawdę żadnego z uczestników procesu. Jest to uwarunkowane przede wszystkim przyjętymi zasadami sądowego rozstrzygania sporów. Poza tym dzieje się tak, ponieważ sądy z uwagi na zbyt dużą liczbę kierowanych do nich spraw nie są w stanie przyjrzeć się każdemu przypadkowi we właściwy, zindywidualizowany sposób. Sędzia nie ma też często specjalistycznej wiedzy potrzebnej do podjęcia trafnej decyzji w określonej sprawie. Odpowiedzią na ten problem pozostaje mediacja, do której sąd, przy spełnieniu niezbędnych warunków kieruje strony danego postępowania. Zawarta ugoda mediacyjna zaś następnie jest przez niego zatwierdzana, co powoduje, że od tej pory ma ona moc wydanego wyroku w sprawie.

Mediacje pozasądowe

Potrzeba przeprowadzenia mediacji może powstać także w przypadku konfliktu, którego strony od początku za właściwy sposób rozwiązania ich problemu uznają postępowanie mediacyjne, lub gdy specyfika sporu sprawia, że nie kwalifikuje się on do postępowania sądowego. Przyszli uczestnicy mediacji wspólnie wybierają wówczas mediatora, który przeprowadza ich przez ten proces. Mediacja pozasądowa od sądowej różni się przede wszystkim tym, że treść zawartej w jej ramach ugody dotyczy dokładnie tego, czego życzą sobie strony. W przypadku mediacji sądowej zaś przedmiotem ugody mogą być jedynie roszczenia zawarte w pozwie. Należy w tym miejscu także nadmienić, że ugoda kończąca mediację pozasądową może, ale nie musi być bezwzględnie kierowana do sądu z wnioskiem o dające jej moc wyroku zatwierdzenie.