Mediacje pracownicze

Jednym z obszarów, gdzie występuje wiele konfliktów, jest miejsce pracy. Spotykają się tam nie tylko różne osobowości i kompetencje, ale też różnego rodzaju zależności, ambicje, oczekiwania i nie zawsze zgodne interesy. Powszechnie wiadomo jest, że miejsce pracy to obszar wielu potencjalnych i faktycznych konfliktów. Mają one destrukcyjne działanie; min. negatywnie wpływają na atmosferę oraz morale i zdrowie pracowników, przyczyniając się do zmniejszenia ich efektywności , a tym samym zwiększenia kosztów firmy. Wiele z konfliktów pracowniczych znajduje swój finał przed sądem pracy. Często jednak zdarza się, że arbitralne rozstrzygnięcia sporów nie są satysfakcjonujące dla żadnej ze stron.

Podobnie jak w przypadku innych rodzajów sporów, rozwiązywanie konfliktów w zakładzie pracy może się odbyć w ramach przeprowadzonego postępowania mediacyjnego. Jego stronami są wówczas osoby pozostające ze sobą w zależności służbowej, bez względu na zajmowane stanowiska oraz byli pracownicy. Mediacja jest także wykorzystywana w sytuacji zaangażowania w konflikt pracowniczy związków zawodowych.

Istotnym walorem mediacji jest idea stanowiąca, że uczestnicy wypracowują swoje rozwiązania, z zachowaniem autonomii w dochodzeniu do consensusu. Daje to gwarancję, że zawarta ugoda będzie satysfakcjonująca dla każdej ze stron, a tym samym- chętniej przez nie przestrzegana. Uniwersalną zasadą wszystkich rodzajów mediacji jest zasada poufności, dzięki czemu osoby trzecie (inni pracownicy, organy przedsiębiorstwa oraz osoby z zewnątrz) nie mają wglądu w jej przebieg; mogą poznać jedynie postanowienia zawarte w ugodzie mediacyjnej.

Rozwiązywanie konfliktów – czego dotyczą najczęściej spory pracownicze, stanowiące przedmiot mediacji?

 • rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (z winy lub bez winy pracownika, przez pracownika – z powodu szkodliwego wpływu pracy na jego zdrowie, upadłości firmy, czy naruszenia podstawowych praw pracownika przez pracodawcę)
 • wypowiedzeń zawartych w umowie warunków pracy i płacy (wynagrodzenia za pracę, za godziny nadliczbowe, za urlop wypoczynkowy lub jego ekwiwalent pieniężny)
 • naruszenia zasady równego traktowania w miejscu pracy

 Zalety mediacji pracowniczych:

 • możliwość wypracowania porozumienia wyłącznie przez strony, bez ingerencji osób trzecich
 • szybsze i tańsze zakończenie sporu
 • szansa na obniżenie napięcia między stronami oraz poziomu trudnych emocji
 • szansa na zrozumienie potrzeb własnych i drugiej osoby.
 • możliwość zachowania pozytywnego wizerunku firmy
 • uporządkowanie relacji między uczestnikami mediacji, dzięki czemu możliwa jest dalsza współpraca
 • rozwiązywanie konfliktów w ramach mediacji wpływa na zabezpieczenie przed ich eskalacją, co mogłoby powodować negatywną atmosferę w zakładzie pracy i przyczynić się do zmniejszenia efektywności zespołu pracowniczego
 • poprawa kultury rozwiązywania konfliktów w miejscu pracy